فهرست

دکتر لعلی رئیس اورژانس بابل نقاط حادثه خیز ترافیکی شهرستان بابل در ۹ ماهه سال ۹۸ را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس بابل دکتر لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل خبر داد:

دکتر لعلی رئیس اورژانس بابل نقاط حادثه خیز ترافیکی شهرستان بابل در ۹ ماهه سال ۹۸ را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس بابل دکتر لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل خبر داد:

بطور کلی عوامل موثر در رخداد حوادث ترافیکی در سه بعد عوامل و اشتباهات انسانی، عوامل و تهدیدات محیطی و جاده ای و عوامل مرتبط با ایمنی وسیله نقلیه قرار می گیرد. مهمترین عوامل انسانی منجر به تصادفات شامل: ناتوانی ها و محدودیتهای جسمی، عدم تعادل روحی و روانی،فقدان آموزش و مهارت کافی، رفتارهای مخاطره آمیز، عدم استفاده از سیستم های ایمنی مانند کمربند و کلاه ایمنی ست.

در حیطه عوامل و مخاطرات محیطی و جاده ای مهمترین عوامل حادثه خیز شامل مشکلات طراحی، ساختار و کارایی راه مانند باریک بودن، نداشتن شانه، پیچ جاده بدون نقاط دسترسی، مخاطرات پیرامون راه مانند پل، درخت، خاکریزهای کنار مسیر، وضعیت راه مانند بارندگی ویخبندان و فقدان سیستم روشنایی و علائم هشدار دهنده ست. مشکلات وسایل نقلیه مانند هرگونه نقص و اشکال وسیله نقلیه که مربوط به طراحی خودرو و یا به علت فرسودگی خودرو هم نقش بسیاری در ایجاد حادثه دارد.

با توجه به بالا بودن نرخ بروز حوادث ترافیکی در شهرستان و روند رو به رشد استفاده از وسایل نقلیه بررسی نقاط حادثه خیر شهرستان بابل به منظور بستر اطلاعاتی مناسب برای پیش گیری و کنترل، ضروری ست.
دکتر لعلی در ادامه بیان داشت: در بررسی ۹ماهه سال ۹۸، جاده شهید صالحی با تعداد ۴۳۸ ماموریت تصادفی، جاده گنج افروز تا سه راه شیردار کلا با ۳۸۳ مورد ماموریت تصادفی و جاده جدید آمل به بابل با ۳۴۴ مورد ماموریت تصادفی حادثه خیزترین جاده های شهرستان بابل بودند. همچنین میدان ولایت تا ترمینال موزیرج با ۲۴۴ماموریت تصادفی،خیابان کشاورز تا ابتدای سیاه کلامحله با ۲۱۳ماموریت تصادفی و شهر امیرکلا با ۱۹۳ ماموریت تصادفی حادثه خیرترین مناطق شهری از لحاظ تصادفات بودند.